براي طراحان SOliD WORK  نرم افزار  

چکيده:

SOLIDWORKS 2017 for Designers book is written to help the readers effectively use the modeling and assembly tools by utilizing the parametric and feature-based approach of SOLIDWORKS2017. This book provides detailed description of the tools that are commonly used in modeling, assembly, and sheet metal as well as in surfacing. TheSOLDIWORKS 2017 for Designers book further elaborates on the procedure of generating the drawings of a model or assembly, which are used for documentation of a model or assembly.

Special emphasis has been laid on the introduction of concepts, which have been explained using text as well as graphical examples. The examples and tutorials used in this book ensure that the users can relate the information provided in this textbook with the practical industry designs.

Salient Features

 • Consists of 21 chapters that are organized in a pedagogical sequence.
 • Comprehensive coverage of SOLIDWORKS 2017 concepts and techniques supported with illustrations.
 • Tutorial approach to explain the concepts of SOLIDWORS 2017.
 • Detailed explanation of SOLIDWORKS 2017 tools.
 • Summarized topics on the first page of every chapter.
 • Step-by-step instructions to guide the users through the learning process.
 • Several real-world mechanical engineering designs as tutorials and projects.
 • Additional information throughout the book in the form of notes and tips.
 • Self-Evaluation Tests and Review Questions at the end of each chapter for the users to assess their knowledge.
 • Technical support by contacting techsupport at cadcim dot com.
 • Additional learning resources at allaboutcadcam dot blogspot dot com.
        2017       :سال نشر       
Prof. Sham Tickoo :نويسنده
CADCIM Technologies :انتشارات
SC01-Simulation& Coding&Softs :کد و دسته

 $76 Amazon

قيمت اصلي و لينک فروشنده:

  150,000 ريال :قيمت ما
لينک خريد