فرآيند توليد در هوافضا

چکيده:

Manufacturing processes for aircraft components include broad activities consisting of multiple materials processing technologies. This book focuses on presenting manufacturing process technologies exclusively for fabricating major aircraft components. Topics covered in a total of twenty chapters are presented with a balanced perspective on the relevant fundamentals and various examples and case studies. An individual chapter is aimed at discussing the scope and direction of research and development in producing high strength lighter aircraft materials, and cost effective manufacturing processes are also included.

 

        2017       :سال نشر       
Pradip K. Saha :نويسنده
CRC Press :انتشارات
O02-Others :کد و دسته

 $151.82 Amazon

قيمت اصلي و لينک فروشنده:

  150,000 ريال :قيمت ما
لينک خريد