موشک در فضاي سياره اي

ويژگي ها:

For all being interested in astronautics, this translation of Hermann Oberth’s classic work is a truly historic event. Readers will be impressed with this extraordinary pioneer and his incredible achievement. In a relatively short work of 1923, Hermann Oberth laid down the mathematical laws governing rocketry and spaceflight, and he offered practical design considerations based on those laws.

 

        2014       :سال نشر       
 Hermann Oberth :نويسنده
De Gruyter Oldenbourg :انتشارات
M03-Missile :کد و دسته

 $163.15 Amazon

قيمت اصلي و لينک فروشنده:

  140,000 ريال :قيمت ما
لينک خريد