فرآيندهاي احترق داخلي موتورهاي موشک سوخت مايع: مدل سازي و شبيه سازي عددي

ويژگي ها:

This book concentrates on modeling and numerical simulations of combustion in liquid rocket engines, covering liquid propellant atomization, evaporation of liquid droplets, turbulent flows, turbulent combustion, heat transfer, and combustion instability. It presents some state of the art models and numerical methodologies in this area.  The book can be categorized into two parts. Part 1 describes the modeling for each subtopic of the combustion process in the liquid rocket engines. Part 2 presents detailed numerical methodology and several representative applications in simulations of rocket engine combustion.

 

        2016       :سال نشر       
 Zhen-Guo Wang :نويسنده
Wiley (National Defense Industry Press) :انتشارات
M02-Missile :کد و دسته

 $104.89 Amazon

قيمت اصلي و لينک فروشنده:

  140,000 ريال :قيمت ما
لينک خريد