تعمير نگهداري هواپيما: هنر و علم ايمن نگهداشتن هواپيما

مقدمه:

from the original days of manned or unmanned flight, the individuals and their processes to repair, modify, maintain, and service the vehicles that were used to rise above the ground have largely been unsung.This book is about the processes and the systems that they developed and used to ensure, on an ongoing basis, the quality, viability, and safety of the men and machines committed to flight. This book could not have been written without the dedicated support of all the technical individuals from Trans Canada Airlines (currently Air Canada), USAir (currently US Airways), all those companies who are members of the Air Transport Association of America (ATA), the International Air Transport Association (IATA), the Society of Automotive Engineers (SAE International), and many others who provided guidance, support, and knowledge to me over the last 50 years. I am also grateful to Jon Lynn and Nancy Govan-Aubin for their substantive efforts in creating the illustrations for the text.You will be taken from the earliest days and principles of aircraft maintenance to the high-level technologies currently in place to ensure the ongoing safety and reliability of airplanes in our commercial air transport system. It is also appropriate, having recently celebrated the 100th anniversary of manned powered flight, that acknowledgment is made to the Wright brothers for their unique achievement because they were dedicated maintainers of their aircraft.
 
        2004       :سال نشر       
Bruce R Aubin :نويسنده
SAE International :انتشارات
MR01-Maintenance&Repair :کد و دسته

 $89.00 Amazon

قيمت اصلي و لينک فروشنده:

  100,000 ريال :قيمت ما
لينک خريد