کنترل اِيروسِرواِلاستيک تطبيقي

چکيده

This is the first book on adaptive aeroservoelasticity and it presents the nonlinear and recursive techniques for adaptively controlling the uncertain aeroelastic dynamics

  • Covers both linear and nonlinear control methods in a comprehensive manner
  • Mathematical presentation of adaptive control concepts is rigorous
  • Several novel applications of adaptive control presented here are not to be found in other literature on the topic
  • Many realistic design examples are covered, ranging from adaptive flutter suppression of wings to the adaptive control of transonic limit-cycle oscillations

 

        2016       :سال نشر      
 Ashish Tewari :نويسنده
Wiley :انتشارات
D01m-Dynamics&Control :کد و دسته

 $140.00 Amazon

قيمت اصلي و لينک فروشنده:

  135,000 ريال :قيمت ما
لينک خريد