اصول طراحي هواپيما و کشتي هوايي : جلد اول طراحي هواپيما

درباره کتاب:

This book is revision and expansion of the classic 1975 aircraft design textbook that has been used worldwide for more than 30 years. Completely updated with the latest industry processes and techniques, it will benefit graduate and upper-level undergraduate students as well as practicing engineers. The aircraft is only a transport mechanism for the payload, and all design decisions must consider payload first. Simply stated, the aircraft is a dust cover. Fundamentals of Aircraft and Airship Design, Volume 1: Aircraft Design; emphasizes that the science and art of the aircraft design process is a compromise and that there is no right answer; however, there is always a best answer based on existing requirements and available technologies.

 

        2010       :سال نشر       
Leland NicolaiGrant Carichner
:نويسنده
Amer. Instit. of Aeronautics and Astronautics (AAA) :انتشارات
AD05-Aircraft Design :کد و دسته

 $103.98 Amazon

قيمت اصلي و لينک فروشنده:

  150,000 ريال :قيمت ما
لينک خريد