مقدمه اي بر طراحي هواپيما 

چکيده:

The new edition of this popular textbook provides a modern, accessible introduction to the whole process of aircraft design from requirements to conceptual design, manufacture and in-service issues. Highly illustrated descriptions of the full spectrum of aircraft types, their aerodynamics, structures and systems, allow students to appreciate good and poor design and understand how to improve their own designs. Cost data is considerably updated, many new images have been added and new sections are included on the emerging fields of Uninhabited Aerial Vehicles and environmentally-friendly airlines. Examples from real aircraft projects are presented throughout, demonstrating to students the applications of the theory. Three appendices and a bibliography provide a wealth of information, much not published elsewhere, including simple aerodynamic formulae, an introduction to airworthiness and environmental requirements, aircraft, engine and equipment data, and a case study of the conceptual design of a large airliner.

 

        2017       :سال نشر       
 John P. Fielding :نويسنده
CAMBRIDGE University Press :انتشارات
AD01-Aircraft Design :کد و دسته

 $63.01 Amazon

قيمت اصلي و لينک فروشنده:

  115,000 ريال :قيمت ما
لينک خريد